Bag om SKE

Historie

Skovlund Efterskole er en forholdsvis ny efterskole, som blev startet på lokalt initiativ i 1996. Siden starten har skolen vokset sig større og flere bygninger er kommet til. Skolen fremstår i dag som en moderne og meget velholdt skole med nye og venlige elevværelser.

I 2002 begyndte skolen at specialisere sig i sprog og specielt Cambridge Engelsk, og den profil er blevet udviklet og udbygget over årene indtil i dag.

Med vore helt særlige tilbud omkring sprogene kan vi derfor – uden tøven – kalde os for:

Danmarks førende efterskole, når det gælder Cambridge Engelsk

Skovlund Efterskole har desuden en klar, international profil med vores internationale 10. klasse:

International Class Skovlund

Klik dig videre rundt på hjemmesiden, for at se mere om hvem vi er!

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er udarbejdet af bestyrelsen og personalet i samarbejde, vedtaget på skolens generalforsamling og godkendt af Undervisningsministeriet. De tre fremhævede afsnit indgår i skolens vedtægter § 1.

“Opmærksomheden henledes på, at der fra år til år kan ske ændringer i afsnittet praksis, da det løbende vil blive opdateret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende praksis.

Skolens værdier bygger på de grundtvigske skoleideer og livssyn. Vi vedkender os de åndelige og politiske frihedsidealer med demokrati, ansvarlighed og tolerance i højsæde.

Ud fra skolens værdigrundlag er formålet at udvikle et demokratisk, dannet ungt menneske med selvværd, selvtillid og et åbent, tolerant syn på andre mennesker og kulturer forankret i sproglige kompetencer og et solidt fagligt niveau.

Praktiske fag og gøremål indpasses i skolens hverdag med henblik på at sikre en bred menneskelig udvikling på såvel det intellektuelle som det etiske, følelsesmæssige og fysiske område.”

Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for dens økonomi.

Et tæt og loyalt samarbejde med bestyrelsen er en selvfølge både for skolens ledelse og de øvrige medarbejdere. Det er væsentligt, at bestyrelsen er velinformeret om vigtige begivenheder på efterskolen og føler sig velkommen i skolens dagligdag.

Bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen, jf. skolens vedtægter. 

Bestyrelsen for Skovlund Efterskole er:

Mette Sloth
Formand
Mail: mkrsloth@gmail.com

Trine Lydeking Pedersen
Næstformand

Kasper Sadova
Bestyrelsesmedlem

Peter Breum
Bestyrelsesmedlem

Gert Hermansen
Bestyrelsesmedlem

Skolekreds

Skolekredsen er meget vigtig for Skovlund Efterskole, for det er skolekredsen, der har taget initiativet til skolen, og som har bygget skolen op. Og det er medlemmer af skolekredsen, som via deres frivillige indsats på skolen (byggeri, tilsyn ved prøver, hjælp ved administrative opgaver o.s.v.) er med til at udbygge og videreudvikle Skovlund Efterskole.

En del af skolekredsens medlemmer er endda særdeles aktive og hjælper dagligt til med praktiske gøremål på skolen. Det er en helt og aldeles uundværlig hjælp, som disse frivillige yder for skolen, hvilket vi er dybt taknemmelige for.

Hvis du ønsker indmeldelse i skolekredsen, kontaktes skolens kontor:

Mail: skovlund.efterskole@ske.dk
Tlf: 7529 2577

SKE frivillige

Gruppen af frivillige hjælpere også kaldt for ”pensionistbanden” har igennem tiden været drivkraften bag de fysiske udvidelser af skolen.

Mange af efterskolens projekter vil ikke være mulige uden den store hjælp fra ”pensionistbanden”. De har blandt andet hjulpet med fællesrummet mellem vores undervisningslokaler, alle vores elevhuse og istandsættelse af både elevværelser og vores nye krea -hus.

Vedtægter for Skovlund Efterskole

 
§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

 1. Skovlund Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
 2. Institutionen er oprettet ved stiftende generalforsamling den 5. april 1995 og har hjemsted i Ølgod Kommune.
 3. Skolen ejer ejendommen på hovedmatrikel 7 AB, Lærkeholt by m.fl. og har adressen: Bygvænget 4, Skovlund, 6823 Ansager.
 4. Skolens værdier bygger på de grundtvigske skoleideer og livssyn. Vi vedkender os de åndelige og politiske frihedsidealer med demokrati, ansvarlighed og tolerance i højsæde.
 5. Skolens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
 6. Ud fra skolens værdigrundlag (jf. stk. 4) er formålet, at udvikle et demokratisk, dannet ungt menneske med selvværd, selvtillid og et åbent, tolerant syn på andre mennesker og kulturer forankret i sproglige kompetencer og et solidt fagligt niveau.
 7. Praktiske fag og gøremål indpasses i skolens hverdag med henblik på at sikre en bred menneskelig udvikling på såvel det intellektuelle som det etisk, følelsesmæssige og fysiske område.


§ 2. Skolekreds.

 1. Skolen bæres af en skolekreds, hvor følgende kan være medlemmer: Private myndige personer, som føler tilknydning til skolen, og som er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.
 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.
 3. Medlemmerne bidrager med et årligt medlemskontingent, der fastæsttes af generalforsamlingen.
 4. Medlemsbidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.
 5. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 7. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 
§ 3. Skolens drift.

 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.
 2. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.
 3. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

 
§ 4. Generalforsamlingen.

 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jf. § 12 og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse jf. § 13.
 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne samt averteres i stedlige distriktsblade med mindst følgende dagsorden:
  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Forstanderens beretning.
  • Godkendelse af et fremlagt revideret regnskab.
  • Fremlæggelse af budget og handlingsplan.
  • Indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.
 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 2. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal bekendtgøres skriftligt for medlemmerne inden 5 dage før generalforsamlingen.
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 procent af skolekredsens medlemmer ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker på samme på, som ved ordinær generalforsamling.
 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.
 5. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen, og protokollen underskrives af dirigenten.
 6. Protokollen skal opbevares på skolen.

 
§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som er stemmeberettigede og som er bosiddende i Danmark eller tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. De vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Der vælges to suppleanter.
 2. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og afgår på skift med to på lige årstal og tre på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Suppleanter er på valg hvert år.
 3. Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, skal vedkommende udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg foretages hurtigst muligt.
 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.
 6. Skolens forstanderpar/forstander og medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 
§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Den er ansvarlig over for skolekredsen og undervisningsministeren og påser, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status jf. § 10.
 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån.
 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander.
 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere efter indstilling fra forstanderen, dog ikke vikarer.
 6. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
 8. Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag.
 9. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

 
§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst fire gange årligt.

2. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder og meddeler dagsordenen mindst 5 dage før mødets afholdelse.

3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5. Bestlutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal – d.v.s. med mindst 2/3 af den samlede bestyrelses stemmer.

6. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller anden særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

7. Bestyrelsen kan beslutte at afholde lukkede møder for bestyrelsen alene.

8. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningenslovens kap. 8 om tavshedspligt.

9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

10.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der udfærdiges skriftligt.

 
§ 8. Skolens daglige ledelse.

1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstillinger til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne dog ikke vikarer.

5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 
§ 9. Medarbejderråd.

1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

  • fastsættelse af skolens terminer og kursus,
  • ny- og ombygninger,
  • ansættelser i henhold til § 8 stk. 4,
  • ændringer af skolens formålsparagraf og fundats,
  • bestyrelsens budgetforslag.

 
§ 10. Regnskab og revision

1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 15. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 15. april, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 
§ 11. Tegningsret.

 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.
 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved optagelse af lån i øvrigt kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmers, herunder formandens underskrift.

 
§ 12. Vedtægtsændringer.

 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet.
 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages medlem.

 
§ 13. Nedlæggelse.

 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnåes et sådant flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindelig flertal af de fremmødte medlemmer.
 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.
 4. Bestyrelsen har ansvar for bevarelse af institutionens aktiver og for, at de økonomiske opgørelser foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
 5. Eventuelle overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til lov om frie kostskoler.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april 2003 og på ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 2003.

Vedtægterne af 02.06.2003 afløser Skovlund Efterskoles vedtægter af den 30.11.1998.

Nærværende vedtægter godkendes herved Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen, den 7. april 2004.

Uddybende bemærkninger

Mere detaljeret forklaret betyder det, at vi på Skovlund Efterskole vedkender os begrebet “skolen for livet”, idet vi foruden et solidt fagligt indhold også vægter dannelseselementet i såvel undervisningen som i hverdagens mange andre funktioner. Med andre ord udviklingen af “det hele menneske” – intellektuelt, følelsesmæssigt og fysisk.

“Den lokale og nationale forankring og det globale udsyn er for nutidens mennesker grundvilkår, som vi ønsker at forholde os til.”

Ved de åndelige frihedsidealer forstår vi først og fremmest menneskets frie ret til personlig religiøs tro, politisk overbevisning og etiske holdninger. Vi vedkender os kristendommen som vort fælles kulturgrundlag, men vi er ikke forkyndende. Vi respekterer andre religioner og byder elever med “anden etnisk baggrund end dansk” velkommen. Dette dels med henblik på at yde en indsats for integrationen i det danske samfund, men også for at skabe det for os så væsentlige “kulturmøde” i hverdagen.

De politiske frihedsidealer indebærer for os primært, at alle mennesker er født lige (men ikke ens) og skal have lige gode (men ikke nødvendigvis ens) muligheder for at udvikle sig. Mennesket har i princippet et potentiale for såvel godt som for ondt. Derfor er det for os væsentligt, at det iboende potentiale for det gode gives optimale vækstmuligheder, mens potentialet for det onde dæmpes mest muligt.

For os er demokratiet den bedste af alle – hidtil kendte – styreformer, og vi ønsker derfor at bidrage til at fastholde demokratiet i Danmark, styrke det yderligere og udvikle det. Mennesket er dog ikke nødvendigvis skabt
som et demokratisk væsen. I vort daglige virke koncentrerer vi os derfor først og fremmest om opdragelse til og forståelse for demokratiets væsen.

For os er den demokratiske styreform ikke begrænset til det repræsentative demokrati – selv om dette er væsentligt. Det omfatter også demokratiets mange nuancer så som nærdemokrati, respekt for mindretallene, medindflydelse og deltagelse i interessegrupper i ordets bredeste betydning.

Det betyder også, at vi i vort arbejde med uddannelse og dannelse af eleverne ikke altid kan gennemføre et “millimeter-demokrati”, hvor alt er til debat og flertalsafgørelse. Vi påtager os i mange situationer ansvaret for som professionelle undervisere og pædagoger – at fastholde vore regler og holdninger uden videre forhandling med eleverne.

Under begrebet “ansvarlighed” ønsker vi ikke kun at udvikle elevernes evne og vilje til at tage ansvar for egen situation, men også til at tage medansvar for deres medmennesker, for lokalsamfundet, for det nationale samfund, ja, for det globale samfund. Vi finder at egoismen og “sig selv nok-mentaliteten” fylder meget i tiden og ønsker at modvirke dette.

For os er tolerance ikke et spørgsmål om, at alt er lige godt, og at alle holdninger og synspunkter er lige gyldige.

Vi står ved vore holdninger og synspunkter, som vi tror på og vil forfægte, men vi må samtidigt insistere på, at også andre mennesker har lige så stor ret til deres tro, holdninger, synspunkter og overbevisning, som vi har til vore.

Praksis

Skovlund Efterskole er lokalt forankret. Skolen er grundlagt og fortsat støttet af en stor gruppe af Skovlund sogns indbyggere. Skolekredsen er principielt åben for enhver, som føler tilknytning til skolen, men i praksis er det store flertal af skolekredsens medlemmer bosat i Skovlund by og omegn.

Den nationale forankring sikres gennem engageret undervisning i såvel ældre som nyere dansk litteratur og anden kunst, gennem oplysning om Danmarks politiske og kulturelle historie og gennem inddragelse af såvel aktuelle som evigtgyldige livsspørgsmål i undervisningen.
Gennem undervisningen giver vi eleverne viden og information, som vil gøre dem i stand til selv at kunne tage stilling og til at danne egne holdninger. Efter vor mening er det godt at have holdninger, men det er bedre, hvis man har viden og saglig information at have holdningerne i. Vi ønsker både “at oplive og at oplyse”.

Vi tilstræber i undervisningen at differentiere og møde den enkelte på det niveau, vedkommende befinder sig på, for således at give mulighed for optimal faglig indlæring.

Ved at stille krav, såvel i undervisningen som i fritiden og samværssituationen, ved at give ansvar og ved at stille udfordringer op giver vi eleverne muligheder for at udvikle sig til selvstændige og ansvarlige mennesker.

Bestyrelsens selvevaluering

Du kan her downloade bestyrelsens selvevalueringer:

Undervisningsmiljø

Du kan her læse skolens undervisningsmiljøvurdering:

Persondatapolitik for Skovlund Efterskole

Her kan du læse om persondatapolitikken for Skovlund Efterskole

Senest ajourført den 01-05-18.

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.
Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU’s Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata (Reference indsættes når loven er vedtaget).

1. Politikken gælder for følgende dataansvarlige organisation:

Skovlund Efterskole
Bygvænget 4, Skovlund
Tlf. 75 29 25 77
E-mail: Skovlund.efterskole@ske.dk
Hjemmeside: www.ske.dk
CVR-nr. 19028208

Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du rette henvendelse til:
Lars Tomhav
Forstander
Tlf. 2098 3870
E-mail: lt@ske.dk

2. Behandlingsgrundlag for personoplysninger på Skovlund
efterskole

Afhængig af, om du blot besøger vores hjemmeside, overvejer at søge om optagelse som elev, eller er optaget som elev, behandler vi forskellige oplysninger om dig og eventuelt dine forældre.
Skolens lovgivningsmæssige hjemmel for at behandle oplysningerne er lov om efterskoler, jf. Lovbekendtgørelse 94 af 08/02 2018 og de hertil knyttede love, som fx lov om folkeskolen, lov om social service, m.fl.
Behandlingen af personoplysninger sker på baggrunden af forordningens artikel 6 (almindelige oplysninger), artikel 9 (følsomme oplysninger) og artikel 87 (cpr.nr.).

3. Personoplysninger, som vi indhenter hos dig og behandler om
dig:

3.1. Nyhedsbreve
Vi sender nyhedsbreve ud 2-3 gange om året. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev, gemmer vi din e-mailadresse og evt. andre oplysninger, som navn og adresse i vores automatiske udsendelsesprogram, eller anden måde.
Vi bruger ikke din e-mail til andre formål og videregiver den ikke til andre.

3.2. Interesseliste/venteliste/tilmelding til åbent hus
Hvis du tilmelder dig venteliste til kommende skoleår, behandler vi følgende oplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nuværende skole og ønskede klassetrin, samt skoleår.
Vi sletter alle oplysninger om ansøgere, som ikke optages, ved afslutningen af det pågældende skoleår. Vi gemmer oplysningerne om ansøgere på venteliste i det indeværende skoleår med henblik på at kunne tilbyde en plads, hvis andre ansøgere falder fra. Hvis du ikke ønsker at stå på venteliste til det aktuelle skoleår, beder vi dig give kontoret besked om dette.

3.3. Kommende/Nuværende elev
Når en elev ansøger om optagelse på skolen, indsamler vi følgende oplysninger: [angiv selv alle oplysninger: navn, adresse, telefonnr., emailadresse, alder, køn, klassetrin, navn på nuværende skole og betalingsoplysninger.
Vi spørger også til, om der er særlige helbredsoplysninger, vi skal kende til. Det kan fx være allergier i forbindelse med kost, medicinkrævende sygdomme eller andre forhold, der skal tages særligt hensyn til.
Indsamlingen af disse oplysninger sker med henvisning til GDPR artikel 9 litra a). Det vil sige, at du skal give samtykke til, at vi behandler oplysningerne.
Vi skal også bruge CPR-nr. af hensyn til indberetning til Undervisningsministeriet i forbindelse med tilskud og elevstøtte, samt Danmarks Statistik i forbindelse med lovpligtig uddannelsesstatistik.
Når du er optaget som elev og går på skolen, indsamler vi desuden følgende oplysninger om dig under dit ophold på skolen: karakterer, sygefravær, andet fravær og UNI-login.
Vi tager billeder og sommetider video fra offentlige arrangementer og begivenheder på skolen. Disse billeder bruger vi til at synliggøre skolens hverdag og  undervisningstilbud. Herunder kan vi bruge billeder i markedsføringsøjemed. Det vil sige på trykte brochurer, på skolens hjemmeside, og på skolens profil på sociale medier. Ved optagelsen beder vi nye elever om samtykke til at offentliggøre billeder, hvor elever kan genkendes.
I det omfang, vi tager portrætbilleder, herunder klassebilleder eller skolefotos, beder vi om samtykke til at offentliggøre dem på vores intra, Viggo.

3.4. Forældre og evt. samlever
Når en elev søger om optagelse på Skovlund Efterskole indsamler vi følgende almindelige oplysninger om forældremyndighedsindehavere og eventuel samlever: navn, adresse, tlf, e-mail, stilling og kontakt-telefonnummer.
Desuden indsamler vi CPR.-nr. og indkomstoplysninger i året to år forud for kursusstart til brug for beregning af statslig elevstøtte, jf.
elevstøttebekendtgørelse nr. 429 af 10/05/2011. Se også pkt. 4 nedenfor.
Endelig behandler vi betalingsoplysninger til brug for administration af betalingen for efterskoleopholdet.

4. Personoplysninger om dig, som vi indhenter hos andre end dig:
Iflg. GDPR Artikel 14, skal vi oplyse om, hvilke oplysninger, vi indsamler om vores elever og forældre hos andre. Vi indsamler først oplysninger hos andre, når personen er optaget som elev på skolen. Vi beder om samtykke til at indhente oplysningerne i overensstemmelse med artikel 13.

4.1. Oplysninger fra tidligere eller nuværende skole og PPR:
For at give eleven den bedste start og den bedste trivsel og for at sikre det bedste udgangspunkt for pædagogisk planlægning på vores skole, indhenter vi oplysninger fra nuværende og/eller forrige skole og hvis relevant, hos PPR.
Det drejer sig om uddannelsesplan evt. karakterer AFP9 og AFP10.
Hvis en elev aktuelt eller tidligere har været indstillet til støtte ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning i hjemkommunen, indhenter vi også denne vurdering. Elev og/eller forældre skal give samtykke hertil.

4.2. Forældre og evt. samlever:
Forældre til kommende elever og evt. samlever skal oplyse CPR-nr. med henblik på indhentelse af indkomst oplysninger til brug for beregning af statslig elevstøtte.
Indkomstoplysningerne hentes af SU-styrelsen på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sker ved direkte træk i SKATs registre.
Indkomstoplysningerne beregnes på baggrund af årsopgørelse fra året to år forud for datoen for kursusstart.

5. Sådan behandler vi oplysningerne:

5.1. Nødvendig behandling på skolen
Alle de oplysninger, vi behandler om elever, er nødvendige for at vi kan drive skolen og yde den nødvendige service og omsorg for hver enkelt.
De fleste almindelige oplysninger samt cpr-nr. indgår i skolens økonomiske administration. Det er oplysninger, vi deler med Undervisningsministeriet i forbindelse med indberetning af tilskud, elevstøtte og udarbejdelse af regnskab.
Evt. samlevers cpr-nr. og indkomstoplysninger anvendes til beregning af statslig elevstøtte Det er kun skolens administrative medarbejdere, der har adgang til
oplysninger om indkomst og økonomi.
Den pædagogiske administration omfatter fx indskrivning på hold, valgfag og herunder udarbejdelse af opgaver, evalueringer, mv.
Vores uddannelsesvejleder behandler følgende oplysninger om elever i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtige uddannelsesplaner og indberetning på optagelse.dk.
Skolens leder har adgang til alle oplysninger om elever. Kun de relevante medarbejdere fx faglærer, kontaktlærer, der har adgang til personlige oplysninger om hver/pågældende hold/klasse af den elev som de har ansvar for.
For de elever, som aflægger folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse hos os, er vi forpligtet til at opbevare prøvebeviserne uendeligt.

5.2. Deling med andre
Som nævnt i pkt. 4.2. og 5.1. deles oplysninger i forbindelse med skolens administration med de relevante myndigheder i det omfang, vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.
Vi bruger UNI-Login til Viggo (vores skoleintra) samt til log-in på en række platforme for digitale undervisningsmidler. Vores leverandører her omfatter fx Gyldendal, Matematikfessor, Clio-online, Ordbogen.
Personoplysninger knyttet til UNI-Login er: Navn, klassetrin, alder, skolenavn, e-mail.
Vi har underskrevet databehandleraftaler med alle udbydere, der anvender Uni-login. De har forpligtet sig til at tage behørige forholdsregler til beskyttelse af persondata om vores elever. I enkelte tilfælde overføres data til servere i tredjelande.
Alle interesserede kan henvende sig til skolens administration for gennemsyn af databehandleraftaler.
Vi bruger desuden Viggo ved evalueringsskemaer og formularer ved tilmelding til weekend og kørsel til og fra Bramming og Ølgod.
Ved studierejser, deler vi personoplysninger om dig med rejsearrangøren.
Disse oplysninger omfatter navn, adresse, køn, pasnummer og rejsedato.

5.3. Sletning
Når eleven forlader skolen, sletter vi senest ved årsskiftet alle oplysninger, som ikke er nødvendige at bevare af hensyn til dokumentation i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, jf. regnskabsbekendtgørelsen BEK 1591 af 15/12/2017.
Oplysninger til brug for regnskabsaflæggelsen slettes fem år efter afslutningen af det pågældende regnskabsår. Disse oplysninger omfatter: 
Navn, klassetrin, cpr-nr., antal ugers aktivitet på efterskole, betalingsoplysninger i forbindelse med efterskoleopholdet.
Oplysninger om personer på venteliste til det aktuelle skoleår slettes senest ved årsskiftet i skoleåret.
Afgangsprøvebeviser opbevares uendeligt, jf. pkt. 5.1.

6. De registreredes rettigheder

6.1. Indsigt
Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr. *1

Du kan også logge ind på www.ske.viggo og tilgå din profil under mine oplysninger.
Her vil også fremgå de stamoplysninger, som vi har registreret om dig.

6.2. Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

6.3. Begrænsning af behandling
Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine
personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af
behandlingen af dine personoplysninger.

6.4. Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

6.5. Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

6.6. Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan medføre, at du ikke kan fortsætte

*1 https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/

som elev på skolen, hvis vi fx ikke må behandle oplysninger om dit helbred eller
behov for faglig støtte, mv.

6.7. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at der ikke kan beregnes statslig elevstøtte eller at vi ikke kan optage dig som elev på skolen, jf. ovenfor under pkt. 6.6.

7. Sikkerhed
Skolens behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandler, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

8. Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Opdatering af denne Politik
Skovlund Efterskole er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.
Dato for seneste opdatering af persondatapolitikken fremgår øverst på dokumentet.

Cookies

Cookie- og privatlivspolitik hos SKOVLUND EFTERSKOLE

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

SKOVLUND EFTERSKOLE
Bygvænget 4
6823 Ansager
Telefon: 75292689
Email: